Den 10 mars gick förslaget till nytt Näringslivsprogram ut på remiss till kommun, bolag, förbund, företagarorganisationer och övriga samhällsaktörer. Remisstiden går ut den 30 april och därefter ska inkomna synpunkter ses över. Förslaget ska sedan vidare till Näringslivsutskottet i maj för vidare beredning inför kommunstyrelsen och till beslut av kommunfullmäktige i juni.

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit.

För mer information se:
https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/gavle-kommuns-naringslivsprogram/