Vi vill lyfta fram en idé om utveckling av ett hantverkshus i Gästrikland, dvs Textil Akademien. Det finns intressanta hantverkshus lite här och var i Sverige. Det är en öppen verksamhet på en plats som utvecklar och bevarar gamla hantverkstraditioner. 

Det finns en klar renässans för hållbart hantverk idag. Vi hävdar att traditionell hantverkskunskap blir alltmer angeläget då vi behöver söka hållbara lösningar på de förändringar människan står inför. Det gäller inte minst att utnyttja naturmaterial på klimatvänliga sätt, återbruka befintligt material samt att vidareutveckla traditionell kunskap i dagsaktuell kontext.

I Jämtlands län skapas exempelvis Matakademien, ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion. I centrumet ska man samla in generella kunskaper, bidra till metod och affärsutveckling samt möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter med företag och andra aktörer i hela landet. Kunskap om mathantverk ska samlas in, bevaras och tillgängliggöras öppet för allmänhet och näringsliv.  Det är ett nationellt resurscentrum för kunskaper om mathantverk, bevarandet och utvecklandet av kulturarvet samt skapa förutsättningar för fler växande företag och andra verksamheter inom mathantverk som kan bidra till sysselsättning i hela landet. Iden kan naturligtvis omsättas till andra hantverk. Det är bara den egna fantasin som sätter gränser.

I Gästrikland har vi en unik textilkunskap som riskerar att försvinna. Hedvig Ulfsparre (som bodde på Kungsgårdens herrgård i Sandvikens kommun) kunde med stöd av Per Eriksson (bruksdisponent på Hofors Järnverk) bygga upp Sveriges finaste privata samling av textilier och möbler. 1912 är Hedvig en av pionjärerna till grundandet av Gästriklands Hemslöjdsförening samt fortsätter under hela sitt liv att vara engagerad i hemslöjdsrörelsen såväl som en mycket stor kund i dess butiker. Vid Hedvig Ulfsparres död donerades många av hemmets möbler till Länsmuseet Gävleborg, medan textilsamlingen togs emot av Nordiska museet. Nordiska museet visade delar av samlingen i Högbo Textilmuseum, Sandviken, från 1984 till 2004, då museet stängdes. År 2005 donerade Nordiska museet hela samlingen till Länsmuseet i Gävleborg där den nu visas i basutställningar, Smaken & kapitalet och Textila mönster & tekniker. Dessutom finns Hedvigs Ulfsparres arkiv, boksamling och möbler i Länsmuseets samling som en unik textil & heminrednings skatt. Hedvig Ulfsparre avled 1963 och hon testamenterade huvuddelen av sin kvarlåtenskap till Gästriklandsfonden. Hedvigs tanke var att stiftelsen skulle bevara samlingarna och även ansvara för vård m.m. av samlingarna och inventarierna i Sandvikens herrgård samt, utöver det, ge understöd enligt Per Erikssons föreskrifter. 

I Västanbygården finns redan exempelvis en vävstuga som bevarar gammal teknik och kunskap. I vävstugan skapas en social samvaro samtidigt som man ägnar sig åt hantverk, som ska bevaras och föras vidare. Här finns kompetens och stöd och det är fritt fram för vem som helst att komma och väva. Det är kyrkan som finansierar verksamheten och köpt in vävstolar till Västanbygården. Vävarna visar också sina alster på utställningar. På vävstugan får man hjälp med varpning, skedning och solvning. Det är en fin verksamhet som betyder mycket för många. Iden kan naturligtvis omsättas till andra områden. 

Det gröna kulturarvet är ett utrotningshotat hantverk. Det gröna hantverket bjuder på lugn, skönhet och biologisk mångfald. Att värna om detta går att göra inom ramen för ett hantverkshus.

Syftet med ett hantverkshus ser vi som utvecklande av en mångsidig verksamhet för att hålla hantverkstraditioner levande som en naturlig del av vardagen och på så sätt föra hantverkstraditioner vidare till kommande generationer. Hantverkshuset ska främja hantverk genom exempelvis kurser, utbildning, utställningsverksamhet och projektverksamhet. Hantverkshuset ska bygga på nationell kultur där hantverket utvecklar skicklighet, genererar välfärd och gör omgivningen mera estetisk.

Finns det politikerna i dessa valtider som vill skapa förutsättningar för en Textil Akademi i Gästrikland som ett center för den kreativa näringen och hantverkshus i ett hållbart samhälle?


Birgitta Persson
Stiftelsen Textil Design Skolan i Sandviken